Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ramazan
  • 20.05.2020 16:24
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 20.05.2020 16:24
ABONE OL

Arapça okunuşu ve Türkçe meali! nedir, nasıl kılınır?

Mübarek Ramazan ayı idrak edilirken Müslüman alemi son günlerine kadar ulaşmanın huzurunu yaşıyor. İslam’ın 5 şartından biri olan namaz sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olarak günde beş defa kılınıyor. Müslüman alemi yatsı namazından sonra isterse nı kılıyor. Vitir namazının nasıl kılındığı, kaç rekat olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Vitir namazının sonunda okunan nın Arapça okunuşu ve anlamı da internet üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Kunut duaları 1 ve 2 nedir? İşte merak edilenler…

Kunut duaları Arapça okunuşu ve Türkçe meali! Vitir namazı nedir, nasıl kılınır?

Vitir namazının son rekatında rükudan önce tekbir alınarak okunan Kunut Duaları, İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Kunut 1 duası ve Kunut 2 duası vardır, peki kunut duaları Arapça okunuşu nasıldır, Türkçe meali nedir? Binlerce Müslümanın Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken sıkça araştırdığı vitir namazı hakkında merak edilenleri de haberimizde derledik. İşte Vitir namazı nedir, nasıl kılınır? Sorusunun yanıtı…

KUNUT DUASI 1, KUNUT DUASI 2 OKUNUŞU VE ANLAMI

Kunut Duası 1 Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut 2 Duası Okunuşu

Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.KUNUT DUASINI BİLMEYEN BİR KİMSE NE YAPAR?

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen "Allahümme innâ neste'înuke" ve "Allahümme iyyâke na'büdü" duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar "Rabbenâ âtinâ" duasını okur veya üç defa "Allahümmeğfir lî" demekle yetinir.
Şâfiî ve Mâlikîlere göre ise, sabah namazının ikinci rekâtında, rükûdan sonra kunût yapılır. Sabah namazında kunût yapmak Şâfiîlere göre sünnet, Mâlikîlere göre ise müstehaptır. Şâfiî veya Mâlikî mezhebine mensup imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefî bir kimse, dilerse kunût duasına katılır, dilerse sessizce bekler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 32,33).

VİTİR NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur. Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur. Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın" (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü'l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur. Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü'l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 426).
Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-594).

VİTİR NAMAZINDA KUNÛT DUASINI OKUMAYI UNUTAN KİMSE NAMAZINI NASIL TAMAMLAR?

Sözlükte Allah'a ihlasla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, sükût etmek, dua etmek, ibadet kastıyla ayakta durmak gibi anlamlara gelen kunût, dinî bir terim olarak, namazda rükûdan önce veya sonra ayakta dua etmeyi ifade eder.
Vitir namazında kunût duasını okumak vaciptir. Bundan dolayı kunût duasının terki veya tehirinden dolayı sehiv secdesi yapmak gerekir (Haddâd, el-Cevhera, I, 92).

Vitir namazını kılmakta olan bir kimse, unutarak ya da yanılarak kunût duasını okumadan rükûya giderse, bu kimse namazına devam eder ve sonunda sehiv secdesi yapar. Ancak bu kişi, rükûdan kalktıktan sonra kunut duasını okursa, sonrasında tekrar rükû yapmadan secdeye gider ve yine namazın sonunda sehiv secdesi yapar (Kâsânî, Bedâî', I, 274; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 141).

VİTİR NAMAZININ ÜÇÜNCÜ REKÂTINDA ELLER NİÇİN KALDIRILIP TEKRAR BAĞLANIR?

İbadetler 'tevkîfî', yani Allah'ın emrettiği ve Hz. Peygamberin (s.a.s.) tarif ettiği şekilde eda edilir. Vitir namazında kunûttan önce tekbir esnasında ellerin kaldırılıp bağlanması, Hz. Peygamber'den (s.a.s.) gelen bazı rivayetlere dayanmaktadır (Ebû Yûsuf, el-Âsâr, s. 21; Zeylaî, Nasbu'r-râye, I, 389-391; Mübârekfûrî, Tuhfe, II, 567).