Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Memurlar
 • 22.02.2021 11:55
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 22.02.2021 12:03
ABONE OL

En az 60 KPSS puanıyla zabıta memuru alınacak! 2021 ı başvuru ve mülakat şartları neler?

istihdamı sağlamak için belediyeler zabıta alımı ilanlarını dönem dönem yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar bu ilanlara başvuru yaparak başvurular sonucunda sözlü mülakata çağırılıyorlar. Son olarak 30 yaşını doldurmamış ve 2020 KPSSP3 puan türünde en az 60 puana sahip olan adaylar arasından zabıta alımı yapacak. Peki, neler? ? İşte detaylar...

En az 60 KPSS puanıyla zabıta memuru alınacak!

Şehir ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyen kişiler için zorunlu koşullar ve yayınlanan zabıta alım duyurularını haberimizde bulabilirsiniz. Alakalı belediyelerin hudutları içerisinde yasayla tanımlanan emir ve yasaklar güzergahında muhtelif sorgulamalar yapan devlet memurlarına zabıta ismi veriliyor. İpekyolu Belediye Başkanlığı (Van) bünyesinde istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Adayların, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmamaları gerekmektedir.

KPSS 60 İLE 30 KİŞİLİK ZABITA ALIMI

Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre 30 kişilik kadro ile Zabıta Memuru alımı yapılacak. Bu kapsamda 4 Kadın ve 26 Erkek olmak üzere 30 kişi alacak. Alımlar Lisans mezunu adaylar içerisinden alınacak olup detayları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

   BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER?

   İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans mezunları için 2020KPSSP3puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

   Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

   657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

   Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. e) Tabloda 1 nolu sıra numarası ile belirtilen zabıta memuru kadroları için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

   BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

   Adaylar, www.ipekyolu.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

   Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

   Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

   KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

   Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

   Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

   Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

   Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

   BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

   Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

   Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00'a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Hafiziye mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu Belediyesi Merkez Binası 5. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

   Adayların boy ve kilo ölçümü, başvuru tarihleri arasında başvurunun yapıldığı Hafiziye mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu Belediyesi Merkez Binası 5. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak bulundurulacak Kurum İşyeri hekimi koordinatörlüğünde yapılacaktır.

   Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

     SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

     Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 19.04.2021 – 23.04.2021 tarihleri arasında saat 09:00 da başlamak üzere, Başkanlığımıza bağlı Berivan Kültür Merkezi adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

     Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

     Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

     SINAV KONULARI NELER?

     Sözlü sınav;

     Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

     Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

     657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

     Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat, konularını kapsar.

     Uygulamalı sınav;

     kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

     ZABITA NE İŞ YAPAR?

     Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır.

     2021 ZABITA MAAŞLARI NE KADAR?

     Belediyelerde görev alan Zabıtaların ve memurların maaşları devlet tarafından ödenmektedir. Büyükşehir belediyeleri ve küçük beldelerde görev alanların maaşları aynı değildir. Bunun yanında bekar, evli ve çocuklu olup olmaması da etki göstermektedir. AGİ yardımı alan bir memur ile almayan memur arasında maaş farkı vardır.

     D/K'sı 1/4; Kıdem Yılı 25 ve Üstü Zabıta Memurunun 15 Ocak 2021 Net Maaşı 5.021 TL'dir.

     ZABITA MEMURU HAFTADA KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

     Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir denilmektedir. Bu durum, belediyelerde keyfi uygulamaya sebebiyet vermekte olup personel istediği vardiyaya istediği hale sokulmaktadır.