T.C. LAPSEKİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 23:43
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 23:43

T.C.

LAPSEKİ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2022/319

Karar No: 2023/825

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında 22/06/2023 tarihli gerekçeli kararında "Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan İSMAİL KARAGÖZ(Şaban ve Fatma oğlu, 1982 doğumlu.) hakkında TCK 37/1 delaletiyle TCK 142/1-a, 142/5, 143/1maddeleriuyarınca neticede 6 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, TCK 58 madde uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanması ve 5275 Sayılı Kanunun 108/3 maddesi gereğince ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verildiği, bilinen en son adresine yapılan tebligatın bila ikmal iade geldiği ve tüm aramalara rağmen bulunamadığı,adresin meçhul olması sebebiyle,

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi gereğince Mahkememizce verilen kararın gazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2-Hükmün işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 (gün) sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

CMK'nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 ( yedi) gün içerisin demahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın uyap ortamından taranıp, tarama merkezinden dosyaya aktarılması suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ile,

İlan giderinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24/05/2024

1/1

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi : https://vatandas.uyap.gov.tr

___________________________________________________________________________________________________________________

Adres : Bilgi için :

Telefon No : (0 ....) Unvan :

e-posta : İnternet Adresi : Telefon No :

Basın No: ILN02040656

#ilan.gov.tr