Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.10.2009 Gazete
ABONE OL

İlk yaşam yılında bebek

Doğuştan gelen boyun kaymaları ilk yaşam yılında kendini gösterir. Bu yüzden vücutta oluşan her çeşit eğrilik yoğun bir nörolajik muayene ile ortaya çıkarılmalıdır...

Atlas (1. Boyun omuru) kayması
Do ğum dan son ra ve ya şa mı nın 1. yı lı bo yun ca be be ğin atlas ke mi ğin de bir kay ma var sa bir si - met ri bo zuk lu ğu var - dır. Bu ta nı, baş, kal - ça, ayak lar ya da vü cu - dun or ta kıs mın da omur ga nın tam or ta da ol du ğu nor mal du ruştan bir sap ma ol du ğu an la mı na ge lir. Bu sap ma lar çe şit li ne den ler den kay nak la nır.
* Do ğuş tan gelen bo yun sap ma la rı
* Her çe şit ka fa ta sı si met ri si ya da de for mas yo nu
* Çocu ğun omur ga sı nın ar ka ya doğ ru uza ma sı
* Sır tın ya na eğil me si
* Tek ta raf lı kal ça ek le mi so ru nu
* Tek ta raf lı göz ya da ku lak has - ta lık la rı

Boyun eğriliği
Bo yun eğ ri li ği ku lak ar ka sın dan ke mik çı kın tı sın dan gö ğüs ka fe si ke mi ği ne ka dar uza nan bo yun ka sın da ki de ği şim le re bağ - lı dır. En çok be bek da ha ra him - dey ken ma kat po zis yo nun da olma sı yü zün den sı kı şık du rum la ra düş me si ya da do ğum sü re ci nin uza ma sı ne de niy le olu şan ka fa ta sı si met ri le ri so nu cun da olu şur.

Diğer nedenleri
Tek ta raf lı göz ya da ku lak has - ta lık la rı da ba şın sa bit bir şe kil de tu tu la ma sı na ne den ola bi lir. Burun ve bo ğu az böl ge sin de ki bak te - ri yel il ti hap lan ma da üst bo - yun omu run da acı ve ren bir ek sen oluş tu rur. Bu il ti haplan ma lar ge nel lik le an ti bi yo tik te da vi sin den son ra kendi ken di ne ge çer.

Süt çocuğu skolyonu
Omur ga da tek ta raf lı ha ta - lı du ruş ya da omur ga nın ge - ri le rek ka sıl ma sı du ru munda bü tün omur ga C şek lin de eğ ri lir. Bu du rum ler röntgen de bel li olur. Süt ço cu ğu skol yo nu söz ko nu suy sa tüm sır tın te da vi si için yo ğun, dü zen li ve uzun sü re de vam eden be bek fi zik jim nas ti ği yap tı rı lır. Böy le ce kas lar da ki ge ri - lim ve ka sıl mış kas la rın gev şe mesi ve es ne me si sağ la na rak be be ğin vü cu du nun dik dur ma sı ve omurga sı nın nor ma le dön me si sağ la nır.

Doktor ne yapabilir?
Dok to ru nuz vü cut ta ki her çe şit eğ ri li ği yo ğun bir nö ro lo jik ve orga nic mu aye ne ile açı ğa çı ka ra rak so ru nu sap ta ya cak tır. Si ze dü şen ise kon trol le re mut la ka dü zen li git me niz dir.