KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:04 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:04
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:04

KANTİN KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: Müdürlüğümüze bağlı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi içerisinde bulunan 192 m2 lik yerin kantin olarak kiraya verilmesi ihalesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

Sağlık Tesisi Adı

Niteliği

Toplam (Açık ve Kapalı)

Kira Alanı

Kiralama Süresi Yer Tesliminden İtibaren

(12 Ay)

Tahmini Yıllık Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL) (% 6)

İhale Gün ve Saati

1

Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi

Kantin

192 m2

31.12.2024

Tarihine Kadar

2.933,133,28.-TL 293.313,33.-TL 11.12.2023

/ 14:30

Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: Kilis İl Sağlık Müdürlüğü (Öncüpınar Mah. Öncüpınaryolbir Sokak. No:3 A Kilis) Satın alma biriminden ücretsiz görülebilir ve yine aynı adresten, Kilis Devlet Hastanesi hesabına IBAN No: Kilis Halk Bankası Merkez Şube TR91 0001 2009 6800 0005 0001 72 hesabına 400,00 TL (DörtyüzTL) şartname bedeli yatırılarak makbuz karşılığında satın alınabilir.

 1. İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: Kilis İl Sağlık Müdürlüğü (Öncüpınar Mah. Öncüpınaryolbir Sokak. No:3 A Kilis) 2.Kat toplantı salonunda belirtilen ihale gün ve saatinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 2. Muhammen bedeli: Tahmin edilen yıllık kira bedeli yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
 3. Geçici teminat miktarı: Hizmet yerine ait geçici teminat bedeli yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Nakit Geçici teminat bedelleri (Kilis Devlet Hastanesi hesabına IBAN No: Kilis Halk Bankası Merkez Şube TR91 0001 2009 6800 0005 0001 72) Kilis Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.
 4. İsteklilerin tekliflerini hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği, en son teklif verme süresi: İstekliler ihale saatine kadar Kilis İl Sağlık Müdürlüğü 2.Kat toplantı salonunda hazır bulunacak ihale komisyonuna ve/veya Kilis İl Sağlık Müdürlüğü 1.Kat satın alma servisine, istenen belgelerle birlikte tekliflerini yazılı olarak sunacaklardır. Posta ile yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması zorunludur. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İstekliler, aşağıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

 1. İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

  1. İstekliye ait son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesi,
  2. İstekliye ait ilgili Nüfus Müdürlüğünden alınmış Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdan örneği (T.C.Kimlik Numaralı) veya nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması durumunda oda sicil kayıt sureti ya da noter tasdikli sureti ve vergi numarasının bildirilmesi,
  3. Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

 1. Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü hesabına (IBAN No: Kilis Halk Bankası Merkez Şube TR91 0001 2009 6800 0005 0001 72) geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya herhangi bir bankadan alınacak teminat mektubu (süresiz),
 2. İsteklilerin tüzel kişi olması durumunda mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Meslek odalarından Kantin – Kafeterya – Büfe vb. işler ile iştigal ettiğine dair Meslek Odası Belgesi. İsteklilerin gerçek kişi olması durumunda Kantin – Kafeterya – Büfe işi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun hükümlerine göre Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilen Kantin – Kafeterya – Büfe işleri ile ilgili Meslek ve Teknik Eğitim Diploması, Sertifikası, Kurs Bitirme, Ustalık, Kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olması gerekmektedir.
 3. İhaleye katılacak isteklilerin, hali hazırda veya daha önce Kamu Tesislerinde en az 400 yataklı sağlık kuruluşlarında kantin-büfe-kafeterya işletmesi gerekmektedir. İstekliler daha önce veya hali hazırda bir Kamu Sağlık Tesislerinde kantin-büfe-kafeterya işlettiğine dair belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır. İstekliler çalıştırdığı kurumdan vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz etmeyenler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 4. İhaleye katılacak olanlar, ihale konusu işin tanımına uygun düzenlenmiş, tahmin edilen bedelin en az % 50'si oranında iş deneyim belgesini sunmak zorundadır.

 1. Türk Ceza 53 üncü maddesinde belirtilen süreleri geçmiş olsa bile, kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısım hariç) dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kaydı örneği. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı belgesi,
 2. İlk ilan tarihi itibarı ile SGK ve Vergi Borcu yok yazısı.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün ilgili kurumların Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noteÖ tasdikli imza sirküleri,
 4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, (Kİlis İl Sağlık Müdürlüğü Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü hesabına doküman bedelinin ödendiğine dair belge.)
 5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlamış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
 7. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  Basın No: ILN01940478

  #ilan.gov.tr