İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ

Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 27 Kasım 2023, 23:48
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 27 Kasım 2023, 23:48

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MEZARLIK İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İstanbul Avrupa Yakası Genelinde Mezarlıklar Bakım, Onarım ve Tadilat İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1300652

1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 212 449 47 96 - 212 449 50 90
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : İstanbul Avrupa Yakası Genelinde Mezarlıklar Bakım, Onarım ve Tadilat İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 352 Kalemde Mezarlıklar Bakım, Onarım ve Tadilat İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul/Avrupa Yakası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 480 (DörtYüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/III Grubu İşler veya B/III Grubuna Giren İşlerin Onarım veya Tamamlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)

İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;

İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)

Teklif Fiyat Puanı:60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı

Makine ile her derinlik ve her genişlikte her türlü zeminde kazı yapılması 0,5489% 0,8233% 1
32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (nakliye dahil) 3,2237% 5,6415% 1
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,4441% 2,4783% 1,5
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 19,6251% 34,3439% 3
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)(nakliye dahil) 0,9594% 1,4163% 1
Her çapta nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (nakliye dahil) 1,1918% 2,1793% 1
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması (nakliye dahil) 7,9408% 12,4075% 3
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) (nakliye dahil) ( Nakliyeler dahildir ) 0,4142% 0,742% 0,5
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) (nakliye dahil) ( Nakliyeler dahildir ) 0,7754% 1,3893% 1
Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi 0,2523% 0,4451% 1
Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması (nakliye dahil) 3,8712% 5,9013% 1,5
Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması (nakliye dahil) 3,6351% 6,2386% 2
250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi 0,1722% 0,29% 1
Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) 0,161% 0,2576% 0,5
Bir kenarı maksimum 60cm olan kare ve/veya dikdörtgen formundaki her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,3655% 0,5994% 0,5
Bir kenarı maksimum 60cm olan kare ve/veya dikdörtgen formundaki her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,3465% 0,6208% 0,5
3 cm kalınlığında Burdur Bej mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) (nakliye dahil) ( Nakliyeler dahildir ) 0,3624% 0,5542% 1,5
6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü, mineral yüzeyli beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk, mineral yüzeyli ve desende) (nakliye dahil) 2,5691% 3,8536% 1
50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü, mineral yüzeyli beton bordür temini ve döşenmesi (pahlı, her renk, mineral yüzeyli ve desende) (nakliye dahil) 0,8224% 1,3487% 1
Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu)(nakliye dahil) 1,3158% 2,3026% 1
Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması 0,5112% 0,8383% 0,5
İşlenerek dekore edilmiş demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (nakliye dahil) ( Nakliyeler dahildir ) 5,8082% 9,2473% 2
1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) 0,2318% 0,4089% 0,5
Taş duvarlara Gömme derz yapılması 0,2437% 0,3807% 1
Kazı, yıkım ve sökümden çıkan her türlü harfiyat moloz asfalt vb malzemenin döküm yerine nakli 3,8147% 5,6312% 2
Demir İmalata Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Yapılması 1,862% 2,8477% 2
2 Kollu 90 cm genişliğinde, 260 cm yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması ( Nakliyeler dahildir ) 0,2692% 0,4308% 1,5
Panel radyatör (tip 22) 600 0,8768% 1,4347% 1
Anma ölçüsü 11/4" dış çap/et kalınlığı 40/5,5 mm PN 20 alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit pp-rc boru 0,2209% 0,3652% 0,5
Bitkisel Toprak Temini ve Şantiye Sahasına Nakli 0,3505% 0,5476% 1
Bitkisel Harç (3lü karışım) Temini ve Şantiye Sahasına Nakli 0,4091% 0,6392% 1
Rulo çim temini ve serilmesi 0,6109% 0,9546% 1,5
Cupressus sempervirens (Servi) S/Y, B: 300-350 0,2108% 0,3293% 1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01939641

#ilan.gov.tr