Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.06.2019 09:07
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 13.06.2019 09:07
ABONE OL

da neler var? iptal mi edildi? 2019 kanun maddeleri nedir?

'de görüşülen ve onaylanan Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla 'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Torba Yasa kapsamında hurda indiriminde terkin edilecek tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıktı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba Yasa kapsamında hurda indiriminde terkin edilecek tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıktı. Bununla birlikte 'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da iptal oldu. Bir başka deyişle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kamyonet ve panelvan tipi (Kangoo, Doblo tipi) geçilmesi nedeniyle kesilen cezalar iptal oldu. Peki ? 2019 kanun maddeleri nedir? iptal mi edildi?

TBMM'de görüşülen ve onaylanan torba yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Torba Yasa kapsamında hurda indiriminde terkin edilecek tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıktı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba Yasa kapsamında hurda indiriminde terkin edilecek tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıktı. Bununla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da iptal oldu. Bir başka deyişle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kamyonet ve panelvan tipi (Kangoo, Doblo tipi) geçilmesi nedeniyle kesilen cezalar iptal oldu. Peki Torba yasada neler var? 2019 Yeni torba yasa son dakika kanun maddeleri nedir? Köprü cezaları iptal mi edildi?


Hurda indirimine ilişkin madde:

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 15.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir."

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ CEZALARI İPTAL

Bununla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kamyonet ve panelvan tipi (Kangoo, Doblo tipi) geçilmesi nedeniyle kesilen cezalar iptal oldu. Cezalara ilişkin açılan davalara yer olmadığına ilişkin karar verilecek ve yargılama giderleri tarafların üzerine bırakılacak, vekalet ücreti talep edilemeyecek. Eğer tebliğ edilen cezalar ödendiyse bugünden itibaren üç ay içinde başvurulması halinde ödemeyi yapan mükellefe iade edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan madde şöyle:

"25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5 – 1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir."

RESMİ GAZETE NEDİR?

Resmi Gazete, adı üstünde resmi bir gazetedir. Devletin yayın organıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı veya Başbakan tarafından çıkarılan bütün kanunlar (yasalar), kararnameler, genelge ve yönetmelikler ile kanun hükmünde kararnameler (KHK) Resmî Gazete'de yayınlanır. Bu kanun ve benzerlerinin tamamı, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

RESMİ GAZETE'NİN TARİHÇESİ

Osmanlı Sultanı II. Mahmut döneminde 11 Kasım 1831'den itibaren yayınlanmaya başlanan haftalık "Takvim-i Vekayi" gazetesi, Resmi Gazete'nin dayanak noktasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete ise, ilk olarak 7 Ekim 1920 tarihinde kurulmuştur. 7 Şubat 1921'den itibaren yayınlanmaya başlamıştır. İlk olarak "Ceride-i Resmiye" ismiyle yayınlanıyordu. 10 Eylül 1923 tarihinde Resmi Ceride ismiyle yayına devam etmiştir. Bakanlar Kurulunun 1970 sayılı ve Mayıs 1925 tarihli kararnamesi ile birlikte sürekli yayına başlamıştır. Bu kararname ile yürürlüğe konan talimatnamenin ismi, "Resmi Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası" şeklindeydi. Son olarak 17 Aralık 1927 tarihinde yayınlanan 763. sayıdan başlayarak ismi Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete olmuş ve bugüne kadar bu isimle yayın hayatına devam edegelmiştir.

Başlangıçta Osmanlı Devleti'nde kullanılan İslam harfleri ile basılmakta olan Resmi Gazete, Latin harflerinin kabulü ile birlikte 1 Aralık 1928 tarihinden itibaren Latin harfleriyle yayınlanmaya başlamıştır.