Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.05.2020 10:18
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 27.05.2020 10:18
ABONE OL

da parası olanlar aman dikkat! Hemen yapın yoksa bankadaki paralarınıza el koyulacak! Gözler orada!

'de milyonlarca vatandaşın çeşitli larda hesapları bulunuyor. Banka hesaplarında yer alan paralar ya bazen unutuluyor yada hesaplar kullanılmıyor. Bu anlamda hesapta olan para ise 'ye geçiyor. Bu anlamda milyonlara önemli bir yapıldı. Milyonlarca kişinin kullanmadığı banka hesapları tarihine kadar başvurulmadığı takdirde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na kalacağı duyurulmuştu. tarafından da hesabı olanları yakından ilgilendiren açıklamada, "5411 sayılı 'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir." denildi. Detaylar takvim.com.tr'de

Bunu hemen yapın yoksa bankadaki paralarınıza el koyulacak!

Türkiye'de banka hesabı olan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren açıklama Türkiye İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası tarafından yapılan açıklamada en geç 15 Haziran 2020 tarihine kadar İş Bankası'nda hesabı olanların İŞ Bankası şubelerine başvurması gerektiği bildirildi.
İş Bankası tarafından da hesabı olanları yakından ilgilendiren açıklamada, "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir." denildi. Detaylar takvim.com.tr'de

Ayrıca İş Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesi gereğince bankaların zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2020 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye veya şubelerimizden herhangi birine geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zaman aşımına uğramış olan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.

İŞ BANKASI ZAMAN AŞIMI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Daha önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan açıklama ise şöyleydi:

Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zamanaşımına tabiidir. Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacak.

Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zamanaşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, Haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor. Vatandaşların Banka Şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmamaları durumunda yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.

HESAP SAHİPLERİ PARANIZI SORGULAYIN

Hesap sahipleri e-Devlet veya TMSF'nin Web sitesinden https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/ linkinden sorgulama yapabilirler.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NEDİR?

Zaman aşımı süresi, hukuk kuralları içinde bir kişiye tanınmış olan hakların ve haklardan kaynaklanan yükümlülüklerin belirlenen süreleri aşması haline denmektedir. Zaman aşımı ile hali hazırdaki hüküm sona ermektedir. Bu nedenle zaman aşımı süresi, hukuktaki hak düşürücü sürelerden biridir.

237 sayılı Türk Ceza Kanunu zaman aşımı şu şekilde belirtilmiştir;

Dava zaman aşımı

Madde 66- (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası;

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,
b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi beş yıl,
c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,
d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda on beş yıl,
e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl geçmesiyle düşer.

(2) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer.

(3) Dava zaman aşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri de göz önünde bulundurulur.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zaman aşımı bakımından hapis cezası esas alınır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/8 md.) Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mahkemece bu husustaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin zaman aşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar.

(6) Zaman aşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üst soy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun on sekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar.

(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi halinde dava zaman aşımı uygulanmaz.

Ceza zaman aşımı

Madde 68- (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:


a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.
b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.
c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmi dört yıl.
d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.
e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.

(2) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.

(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zaman aşımı uygulanmaz.

(4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez.

(5) Ceza zaman aşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır.