T.C. AYDIN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 23:45
Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 23:45

T.C.

AYDIN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/1343

KARAR NO: 2023/1789

İ L A N

Mahkememizin 06.12.2023 tarih, 2023/1343 Esas, 2023/1789 Karar sayılı ilamı ile;

1-Sanığın üzerine atılı sabitgörülen alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmasuçundan eylemine uyan TCK' nun 179/3. maddasi yollamasıyla aynı yasanın 179/2. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, alkol miktarı ve suç kastının yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın geçmişi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak sanığa verilen ceza TCK. nun 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Yargılama basit usulle sonuçlandırıldığından sanığa verilen sonuç ceza üzerinden CMK 251/3 maddesi gereğince takdiren 1/4 indirim yapılarak sanığın 1 AY 26 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4- a) Sanığa verilen cezanın iki yılın altında kalmış olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm edilmemiş olması, sanığın kişiliği ve yargılama aşamasında, tespit edilen tutum ve davranışına göre yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde vicdani kanaat oluşması, giderilecek somut bir zararın olmaması birlikte değerlendirilerek CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

b) CMK'nın 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

c) Denetim süresi içinde sanığa CMK'nın 231/8 maddesinde belirtilen yükümlülükler yüklenmesine takdiren yer olmadığına,

d) CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin ihtarına,(ihtarat yapılamadı)

e) CMK'nın 231/11 maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkememizin geri bıraktığı hükmün açıklayacağının ihtarına,(ihtarat yapılamadı)

f) CMK'nın 231/13 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının bunlara mahsus bir sisteme kaydedilmesine ve bu kayıtların, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, Hâkim veya Mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilmesine,

5-Yargılama sırasında yapılan 3 davetiye gideri 261,00 TL'nin sanıktan tahsil edilerek hazineye irat kaydına,

Dair basit yargılama sonucu verilen karar; gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 GÜN İÇERİSİNDE, mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine veya ceza infaz kurumunda hükümlü ya da tutuklu olarak bulunması durumunda ceza infaz kurumu idaresine vereceği dilekçeyle veya zabıt kâtibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle mahkememizce incelenecek İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere; itirazın süresinde olması halinde CMK'nın 252/2 maddesi uyarınca başka bir işleme gerek kalmaksızın sanık hakkında mahkememizce direkt DURUŞMA AÇILACAĞININ, yapılacak yargılama sonunda CMK'nın 253/3 maddesi uyarınca mahkememizin basit yargılama usulüne göre verdiği bu hükümle BAĞLI OLMAYACAĞININ ve itiraz yasa yoluna başvurulmadığı takdirde KARARIN KESİNLEŞECEĞİ bu karara sanık itiraz etmeksizin diğer müşteki taraf itiraz ettiğinde CMK 252/3 md gereğince CMK 251/3.fıkrasında belirtilen indirimin korunacağı; ancak itirazın sanık tarafından yapılması durumunda 1/4 oranındaki indirimin yapılmayacağının ihtarı ile dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi. (İş bu karara karşı yukarıda belirtilen şekilde ve süresinde yasal yollara başvurulmaması halinde, karar kesinleştirilerek infaza verilecektir.)

Şeklinde karar verilmiş olup, Kudret ve Ömer oğlu, Bitlis 01.01.1963 doğumlu, Aydın Efeler Osmanyozgatlı mah/köy nüfusunda kayıtlı, 15667582820 TC Kimlik Nolu Abdulkerim KOCAMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29 ,30 ve müteakip maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02037790

#ilan.gov.tr