GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 03 Nisan 2024, 00:02 Güncelleme 04 Nisan 2024, 00:06
Giriş Tarihi 03 Nisan 2024, 00:00 Güncelleme 04 Nisan 2024, 00:06

T.C.

GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/261 Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında Mahkememizce davalı Musa Angıl hakkında yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.Tebliğ yapılacak davalı: Musa Angıl (İsmail ve Bahriye oğlu).

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Dava Dilekçesi ve Bilirkişi Raporu.

1-Dava konusu Bolu İli, Göynük İlçesi, Ekinciler Köyü, 136 ada 1 parsel, 137 ada 1 parsel, 140 ada 3 parsel, 142 ada 5 parsel numaralı taşınmazlaraSakarya Taraklı Kayaboğazı Göleti Sulaması Projesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığının 20.12.2013 tarih ve 1132 sayılı onayı ile Kamulaştırma Kanunun 5 ve 6. Maddesine göre kamu yararı kararı alındığını, 136 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 200,25 m2'lik, 137 ada 1 parselsayılı taşınmazın 531,31 m2'lik, 140 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 651,35 m2'lik, 142 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 145,76 m2'lik kısımlarına ilişkin 2942sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açıldığı, kamulaştırmayı yapacak olan idarenin DSİ Genel Müdürlüğü olduğu, davalı Musa Angıl adına tebliğ yerine geçmek suretiyle dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceği hususu ihtar ve ilan olunur.

2-Mahkememizce dava konusu taşınmazlar üzerinde mahallinde bilirkişiler aracılığıyla 13/01/2024 tarihinde keşif yapıldığı, keşif sonucu ibraz edilen 29/01/2024 havale tarihli bilirkişi raporlarına göre dava konusu Bolu ili Göynük ilçesi Ekinciler Köyü 136 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 8.806,92-TL, 137 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 23.437,26-TL, 140 ada 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 28.700,02-TL, 142 ada 5 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 6.401,76-TL, dava konusu taşınmazların toplam kamulaştırma bedelinin67.345,96-TL değerinin tespit edildiği,işbu ilan tarihinden itibaren HMK 281. Maddesi gereğince iki haftalık yasal süre içinde mahkememiz nezdinde bilirkişi raporuna itiraz edebileceğiniz, aksi takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalı Musa Angıl'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02013162

#ilan.gov.tr