İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:02 Güncelleme 12 Şubat 2024, 23:58
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 12 Şubat 2024, 23:58

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

İ.Ü.C. BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/151689

1-İdarenin
a) Adı : İ.Ü.C. BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
b) Adresi : Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi 7 34320 AVCILAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 02124040770 - 02124040771
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet Dizüstü Bilgisayar, 30 Adet Tümleşik Bilgisayar, 4 Adet Kablosuz Mouse, 4 Adet Kablosuz Klavye Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ AVCILAR YERLEŞKESİ AVCILAR-İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi : İdarece belirtilen yere 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teslimat yapılır
d) İşe başlama tarihi : Taraflarca sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İdari Birimler Binası Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Eğitim/Çalışma Salonu Avcılar Yerleşkesi Avcılar - İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01981733

#ilan.gov.tr