T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 09 Aralık 2023, 00:07
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 09 Aralık 2023, 00:07

T.C.

ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili Av. Hasan UZUN tarafından sunulan dava dilekçesi uyarınca; mahkememiz 2023/265 esas sayılı dosyasıyla, maliki Hamit YANAK olan,Samsun, Salıpazarı, Karacalar, 483 ada 2 parsel sayılı, fındık bahçesi nitelikli taşınmazın 2,94m²lik kısmının pilon yeri, 230,30m²lik kısmının irtifak alanı olarak YEDAŞ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davasında;

1.Davacı TEDAŞ'ın 17/03/2023 tarih, 6-499 sayılı Kamulaştırma Kararı aldığı,

2.Kamulaştırma bedelinin mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,

3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4.Duruşmaların 13/12/2023 günü saat 11:15 itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; davete uymayanların yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

5.Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,

6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7.Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 09/11/2023

Basın No: ILN01947163

#ilan.gov.tr