KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 09 Aralık 2023, 00:06
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 09 Aralık 2023, 00:06

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 1 adet taşınmazın 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

MAHALLESİ TAŞINMAZIN

NİTELİĞİ

ADA PARSEL ALANI

M2

M2 BİRİM

FİYATI

MUHAMMEN

BEDELİ

GECİÇİ

TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

FABRİKALAR ARSA 658 4 3724,23 9.950.00.TL 37.056.088.50.TL 1.111.682,65 TL 20.12.2023 10.00

2-İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Kırıkkale Belediyesi hizmet binası 3.kat Encümen odasında yapılacaktır.

3) İhale Şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000.00 TL Bedel karşılığında satın alınacaktır.

4)İhaleye Katılmak İsteyen Kişilerde Aranan Şartlar

1-Katılımcı gerçek kişi ise;

  1. Nüfuz cüzdanı sureti.
  2. Tebligat adresi.
  3. Vekaleten katılıyor ise, vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü ve katılanın imza sirküsü. ( noter onaylı olacak)
  4. Geçici teminat bedelini ( İhale bedelinin % 3 oranında olması) İhale günü saat 09,30 a kadar Kırıkkale Belediyesi Halk Bankası TR 82 00012009 6740 0007 0000 19 nolu hesaba yatırılarak makbuzun İhale dosyası teslimi ile ibraz edilmesi
  5. Şartname bedelinin satın alındığına dair makbuz

2-Katılımcı tüzel kişi ise;

  1. Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
  2. Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü.
  3. Geçici teminat bedelini ( İhale bedelinin % 3 oranında olması) İhale günü saat 09,30 a kadar Kırıkkale Belediyesi Halk Bankası TR 82 0001 2009 6740 0007 0000 19 Nolu hesaba yatırılarak makbuzun İhale dosyası teslimi ile ibraz edilmesi
  4. Şartname bedelinin satın alındığına dair makbuz.

3-Ortak girişim ise;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (1) ve (2) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

2886 sayılı DİK.nun 6. maddesince yazılan kişiler ve tüzel kişiler ile, ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler ve tüzel kişiler gerek doğrudan, gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerlerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat irat kaydedilir.

5)Vergi, Resim Ve Harçların Kimin Tarafından Ödeneceği Bu gayrimenkulün satışı ile ilgili resim harçlar ve her türlü alım satım vergileri ile ipotek tesis harçları ve sözleşme giderleri alıcıya ait olup, alıcı bu konuda Belediyeden hiçbir hak iddia edemez.

6)İhaleye Katılacak Kişiler İlanda Belirlenen Geçici Teminat Bedelini 20.12.2023 saat 09,30 a kadar yatırarak makbuzunu Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

7)İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita amirince, karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde alıcıya veya vekiline tebliğ edilir. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez Maddelerin yürürlüğünde meydana gelebilecek bir anlaşmazlıkta, Belediye Başkanı tek taraflı ihaleyi fesih edebilir. Bundan dolayı alıcı kişi zarar ziyan davası açamaz, hak talep edemez.

8)İhale tutanağı İta Amirince onaylandıktan sonra, ihaleyi kazanan alıcı ihale bedelinin tamamını 15 (on beş) gün içerisinde peşin olarak, Kırıkkale Belediyesi Ziraat Bankası TR 610001000316368239385001 nolu hesaba yatırılması ve makbuzunu ibraz etmesi

9)Belediyemiz tarafından satışı yapılacak taşınmazlar 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4-P bendine istinaden KDV istisnasına tabii olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

10)İMAR DURUMU :

658 Ada 4 Parsel imar planında konut alanı olarak planlı olup inşaat hakkı E = 2,50 Yençok =24.50 m dir.

Basın No: ILN01943839

#ilan.gov.tr