İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 09 Aralık 2023, 00:06
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 09 Aralık 2023, 00:06

İ L A N

İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KÜÇÜKÇEKMECE NİKÂH SARAYI İÇERİSİNDEKİ NİKÂH VE TAKI SALONLARINDA NİKÂH ESNASINDA, FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİM İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ.

İlçesi Mevkii Pafta/Ada/

Parsel

Kira

Süresi

Aylık Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat (%3)

Şartname

Bedeli

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi 694 ada 12 parsel 3 yıl 60.000,00 TL+

%20 KDV

64.800,00 TL 500,00 TL

1)Küçükçekmece İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 694 ada, 12 parsel üzerinde bulunan Küçükçekmece Nikah Sarayında ve içerisindeki Nikah ve Takı Salonlarında Nikah Esnasında Fotoğraf ve Video Çekim İşinin 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre 19/12/2023 tarihinde saat 10:00 'da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.

2)İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Gerçek Kişilerin: Tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) T.C. Kimlik Kartının aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi, İkametgâh Belgesi, Vekâleten katılacakların vekâletnameleri, Son 5 (beş) yılda faaliyet gösterdiğine dair, bağlı olduğu meslek odasından kendi adlarına alınan Ustalık Belgesi, Bağlı olduğu ticaret odasından Ticaret Sicil Belgesi, Fotoğrafçılık mesleği ile ilgili olarak işlettiği bürosu, stüdyosu ve konu ile ilgili laboratuvarı bulunduğuna dair çalışma belgeleri, İhaleye iştirak edecek kişilerin daha önce bir Belediyenin en az 3 (üç) yıl nikâh sarayında fotoğraf ve video çekim işi yapmış ve ilgili kurumdan bunu teyiden belgelemesi, İhale ilan tarihinden önce en az 10 (on) sigortalı çalıştırıyor olması ve en az 3 aylık ödenmiş sigorta primi belgelerinin onaylı suretlerinin olması. Sigortalıların veya ortaklarından en az 3 (üç) usta öğretici belgesine sahip olması. (İhale günü ve saatinde asıllarının veya onaylı suretleri idareye sunulacaktır.) Fotoğraf ve/veya video çekim işi yaptığına dair en az 3 (üç) yıldan az olmamak üzere geçerliliği devam eden işyeri açma ruhsatı ve vergi levhasının tasdikli sureti. TSE tarafından alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi. İhale tarihi itibari ile süresi bitmemiş olacaktır. Vadesi geçmiş vergi borçlarının olmadığına dair vergi dairelerinden alınmış borcu yoktur belgesi ve Belediyeden borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

Tüzel Kişilerin: İdare merkezlerinin bulunduğu veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri, Vekâleten katılacakların vekâletnameleri, Son 5 (beş) yılda faaliyet gösterdiğine dair, bağlı olduğu meslek odasından kendi adlarına veya şirket ortakları adına alınan Ustalık Belgesi, Bağlı olduğu ticaret odasından Ticaret Sicil Belgesi, Tebligat Adres Beyanı, Fotoğrafçılık mesleği ile ilgili olarak işlettiği bürosu, stüdyosu ve konu ile ilgili laboratuarı bulunduğuna dair çalışma belgeleri, İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin daha önce bir belediyenin en az 3 (üç) yıl nikâh sarayında fotoğraf ve video çekim işi yapmış olması ve ilgili kurumdan bunu teyiden belgelemesi şarttır. Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş gazetesi ve son gazete), İhale ilk ilan tarihinden en az 10 (on) sigortalı çalıştırıyor olması ve en az 3 aylık ödenmiş sigorta primi belgelerinin onaylı suretlerinin olması, Sigortalıların veya ortaklarından en az 3 (üç) usta öğretici belgesine sahip olması. (İhale günü ve saatinde asıllarının veya onaylı suretleri idareye sunulacaktır.) Fotoğraf ve/veya video çekim işi yaptığına dair işyeri açma ruhsatı ve vergi levhasının tasdikli sureti. TSE tarafından alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi. (İhale tarihi itibari ile süresi bitmemiş olacaktır.) Vadesi geçmiş vergi borçlarının olmadığına dair vergi dairelerinden alınmış borcu yoktur belgesi ve Belediyeden borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

3)İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

4)İhaleye katılacaklar %3 geçici teminat bedelinin 19/12/2023 tarihi ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırmak zorunda olup, bu tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5)İhaleye ait şartname 19/12/2023 tarihi ihale saatine kadar, 500.00-TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.

6)Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7)İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8)İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilebilir.İlan olunur.

Basın No:ILN01947150

#ilan.gov.tr