İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 27 Kasım 2023, 23:48
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 27 Kasım 2023, 23:48

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SANAL ASİSTAN (CHATBOT) VE ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAZILIMI (TICKET SİSTEMİ) LİSANS SATIN ALINACAKTIR

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SANAL ASİSTAN (CHATBOT) ve ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAZILIMI (TICKET SİSTEMİ) LİSANS ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1308936

1-İdarenin
a) Adı : AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Maslak Ayazağa Mah.Bilim Sokak No:5 B Blok Sun Plaza Maslak-Sarıyer/İSTANBUL 34396 SARIYER SARIYER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123657700 - 2123657778
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : YAPAY ZEKA DESTEKLİ SANAL ASİSTAN (CHATBOT) ve ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAZILIMI (TICKET SİSTEMİ) LİSANS ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : YAPAY ZEKA DESTEKLİ SANAL ASİSTAN (CHATBOT) ve ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAZILIMI (TICKET SİSTEMİ) LİSANS ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odası (Süleymaniye Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No 6 Vezneciler/ Beyazıt- İSTANBLU) veya İdarenin uygun göreceği yere kurulacaktır
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı günden sonraki gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İ.Ü. Açık ve Uzaktan Eğtim Fakültesi Ayazağa Mah. Bilim Sk. No: 5 Sun Plaza B Blok Sarıyer / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekli;

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • Yerli Malı Belgeleri (Müşteri Hizmetleri Yönetimi Yazılımı, Chatbot ve Yapay Zeka Doğal Dil İşleme Yazılımlarından en az ikisi için)
  • Turquality Belgesi

belgerini ihale dosyasında sunucaklardır

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılan; Sanal Asistan hizmeti veya benzeri hizmetlerden biri veya tamamı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01939275

#ilan.gov.tr