Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kadir gecesi bir fırsattır

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 11 ayın sultanı Ramazan'da Takvim okuyucularıyla bir araya geliyor. Hatipoğlu, bugünkü köşesinde "Kadir gecesi bir fırsattır" başlıklı yazısıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 11 ayın sultanı Ramazan ile ilgili 5 Nisan 2024 tarihli yazısı...

Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Nisan 2024 Güncelleme 05 Nisan 2024, 07:00
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kadir gecesi bir fırsattır

İÇİNDEKİLER

Bu gece Kadir gecesi. Selamı yayalım. Herkese selam verelim.
Çünkü bu gecenin sloganı 'selam'dır.
Kadir Suresi'nde de belirtildiği gibi bu gecenin tümü selamdır, esenliktir.


KADİR gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure yer alır. Bu gecenin faziletini belirten bu surede Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğu belirtilir. Kur'an-ı Kerim bu gecede Hz. Peygamber (s.a.v.)'e inmeye başlamıştır.
Bu gecede Cebrail ve görevli melekler –ki sayısını ancak Rabbimiz bilir– art arda inerler.
Onların görevi kendilerine verilen özel işleri yapmaktır. Ve o gece sabaha kadar tam bir manevi esenlik ve güvenliktir.
Bu geceye kadir gecesi denmesinin birçok sebebi vardır.
Bunlardan birisi, kadir gecesinin kadir ve kıymetinin haylice yüksek olması anlamındadır.
Diğeri de bu gece inen meleklerin sayısından ötürü yeryüzünde darlığın oluşmasıdır. "Kadir"in bir anlamı da "darlık" demektir.
Kadir gecesinin 27. gece olduğu konusunda birçok islam alimi söz birliği etmiştir. 23. gece olduğunu söyleyenler de vardır. Hz.
Peygamber (s.a.v.) bu aydaki son on geceye işaret etmiş ve; "Kadir gecesini Ramazan ayının son on gününün tekli gecelerinde arayınız" buyurmuşlardır.
Peki neden açık bir dille 'şu gece' dememişlerdir? Muhtemelen, sadece bir geceyi dolu dolu değerlendirip de diğer gecelerdeki büyük fırsatı kaçırmayalım diyedir.
Zaten Peygamberimiz (s.a.v.) Ramazan'ın son on gününü dolu dolu geçirirdi.
Bu gece selamı yayalım. Herkese selam verelim. Çünkü bu gecenin sloganı 'selam'dır. Kadir Suresi'nde de belirtildiği gibi bu gecenin tümü selamdır, esenliktir. Barıştır. Çünkü surenin sonunda bu gece için "fecre kadar bir selamdır" buyruluyor.
Yüce Rabbim hepimizin duasını, orucunu, zekatını, sahurunu, tevbesini, yönelişini, dönüşünü bu gece kabul etsin. Sağlam bir imanla, sarsılmayan bir teslimiyetle Kur'an'a ve Hz. Peygamber'e bağlılığımızı devam ettirsin.
Bu gecenin affından uzak olma ihtimali olanlar sayılır. Bu gece olmasına rağmen anne babaya asi olanlar, onları rahatsız edenler, akrabayla bağlarını koparanlar, içkiye devam edenler, Müslüman kardeşiyle küs kalanlar bu gece kendilerine öz eleştiri yapmalılar, tevbe etmeliler.
Bu gece bol bol kaza namazı kılınmalı.
Kur'an okunmalı, tespih getirilmeli, dua edilmeli, büyüklerin rızası ve helalliği alınmalı. Ta ki Ramazan'ı yolcularken biz ondan, o bizden razı olsun. Hepinizin Kadir Gecesi'ni kutlarız.

PEYGAMBERİMİZİN İSTİĞFAR DUALARI
1. DUA OKUNUŞU: "Sübhanekal-lahümme ve bi hamdik, Allahümmağfirli inneke ente't-tavvabü'r-rahim."

ANLAMI:
"Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamdederim. Allah'ım! Beni bağışla.
Kuşkusuz Sen tevbeleri kabul eden ve pek merhametli olansın." (Buhari)

2. DUA OKUNUŞU: "Allahümmağ-firli hatieti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemü bihi minni Allahümmağfir li ciddi ve hezli ve hata'i ve amdi ve küllü zalike ındi. Allahümmağfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma ente a'lemü bihi mini ente'lmukaddimü ve ente'l-muahhiru ve ente ala külli şey'in kadir."

ANLAMI:
"İlahi! Hatalarımı, bilgisizliğimi, işlerimdeki israfımı (aşırı hareketimi), Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla!
Allah'ım! Ciddi halimi, şakamı, hatamı, kasıtlı davranışlarımı bağışla.
Bu kusurların hepsi bende var.
İlahi! Önden gönderdiğim, önceden yaptığım ve sonraya bıraktığım, sonradan yapabileceğim gizli ve açıktan işlediğim ve Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Çünkü Sensin ileri götüren, Sensin geri bırakan, Sensin her şeye gücü yeten!" (Buhari, Müslim)

3. DUA OKUNUŞU: "Estağfirulla-he'l-azimellezi la ilahe illa hüve'lhayyu'lkayyume ve etubu ileyh."

ANLAMI:
"Hayy ve Kayyum olup kendisinden başka ilah bulunmayan yüce Allah'tan mağfiret dilerim, O'na tevbe ederim." Dua ile ilgili bilgi: Kim bu cümleleri okursa deniz köpükleri kadar da olsa – veya Efendimiz şu ifadelerden birini kullanmıştır: Veya Alic çölü kumları sayısınca yahut ağaçların yaprakları adedince veya dünya günleri sayısınca- günahı olsa Allah günahlarını bağışlar." (Tirmizi)

4. DUA OKUNUŞU: "Rabbiğfirli ve tüb aleyye inneke ente'ttevabbü'r-rahim."

ANLAMI:
"Rabbim beni bağışla ve tevbemi kabul et.
Hakikat Sen tevbeleri çok kabul eden ve esirgeyensin."

5. DUA OKUNUŞU: "Sübhanallahi be bi hamdihi sübhannallahi'lazimi estağfirullahe'l-azime ve etubü ileyh."

ANLAMI: "Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.
Azim olan Allah'a istiğfar eder, O'na tevbe ederim."

6. DUA OKUNUŞU: "Estağfirullahe innehu kane gaffara."

ANLAMI:
"Allah'tan af diliyorum.
Çünkü Allah bolca bağışlayıcıdır."

7. DUA OKUNUŞU: "Esteğfirullahe innehu kane tevvaba."

ANLAMI:
"Allah'tan af talep ediyorum. Çünkü Allah bolca tevbeleri kabul edendir."

8. DUA OKUNUŞU: "Rabbiğfir verham
ve ente hayru'r-rahimin."

ANLAMI:
"Ya Rabbi! Affet, rahmet et, zira Sen rahmet edenlerin en hayırlısısın."

9. DUA OKUNUŞU:
"Fağfir lena verhamna ve ente hayru'l-ğafirin."

ANLAMI:
"Bizi affet, bize mağfiret gönder. Zira Sen affedenlerin en hayırlısısın." gibi cümlelerle istiğfarda bulunması çok güzeldir."

10. DUA OKUNUŞU:
"Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tü euzü bike min şerri ma sana'tü ebuu leke bi ni'metike ve aleyye ve ebuu bi zenbi fağfirli zünubi fe innehu la yağfiru'z-zünube illa ente ya erhamerrahimin."

ANLAMI:
"Allah'ım! Sen Rabbimsin.
Senden başka ilah yoktur.
Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum, gücüm yettiğince ahdin ve va'din üzerindeyim. Yaptığım kötülüklerden Sana sığınırım.
Üzerimdeki nimetlerini itiraf ve günahlarımı ikrar ederim. Beni affet, çünkü günahları ancak sen affedersin. Ey merhametlilerin en merhametlisi...

BU GECE NE YAPMALI?
1- Bu gece Kur'an-ı Kerim gecesidir. Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kur'an okumak lazım bu gece. Düşünerek.
Anlamını da okuyarak. İbret alarak.
Kendimizle hesaplaşarak. Kur'an'ı niye terkettiğimizi kendimize sorarak.
Kur'an'ı Kerim'in sadece okunmak için değil de, anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek.
2- Bu gece tevbe edelim. Günahımız var. Hepimizin. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.
3- Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, okuyalım onlara. Mezarlarına gidelim. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.
4- Kaza namazlarımızı kılalım.
Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Çevrenize bakınız. Daha dün konuştuğunuz çok kişi bugün belki hayatta değillerdir.
Fırsatı kaçırmayalım.
5- Kul haklarını helal ettirelim.
6- İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım.
Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım. Yıllarca içki içen birisi, Allah için içkiyi bırakamıyor da, hastalandıktan sonra doktorun talimatıyla bırakmak zorunda kalıyorsa bunun ne kadar değeri olur? O zaten bırakacak artık. Keşke daha önce Rabbi'nin hatırı için bırakabilse.
7- Bol bol dua edelim. Bu gece dua gecesidir. Kendimize, birbirimize, ülkemize, sevdiklerimize dua edelim.

BİR HADİS
"Hz. Peygamber (sav)'e ümmetinin ömrü gösterilmiş.
Resulullah (sa}, önceki ümmetlerin ömrüne nisbetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş.
Bunun üzerine Cenab-ı Hakk bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini vermiştir." (Muvatta, İ'tikaf 15, (1,321))

BİR AYET
Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rableri'nin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. (Kadr, 1-2-3-4-5)

BİR SEVAP
Ahireti Düşünmek "Kimin niyet ve düşüncesi ahiret olursa Allah ona gönül zenginliği verir, iki yakasını bir araya getirir ve dünya ona boyun eğerek arkasında gelir."

BİR SÜNNET
Misafire bir bardak su bile olsa ikramda bulunmak, mümkünse etli yemek ikram etmek.

SORU - CEVAP
Kaza namazlarım var. Nafile namazları ve vakit sünnetlerini kılamayacağım söyleniyor. Doğru mu?
Kazaya kalmış namazların kazasıyla meşgul olmak, nafile namaz kılmaktan daha önemli ve önceliklidir. Ancak vakit namazlarıyla birlikte kılınan düzenli nafileler (revatib sünnetler) bunun dışındadır.
Bu nedenle bu tür sünnetleri terk etmeyiniz.

Ziynet eşyalarının zekatı verilir mi?
Altın ve gümüş dışındaki ziynet eşyaları zekata tabi değildir. Altın ve gümüşten oluşan ziynetler ise zekatta aranan nisaba ulaşırsa zekata tabi olur. Bilindiği gibi altın ve gümüşteki nisab miktarı, 80.18 gr ve daha fazla miktardaki altındır. Özellikle de bu miktar altının üzerinden bir yılın geçmiş olma şartı vardır.

Amelim eksik ve İbadetlerim az. Bu hal imanımın azlığına mı işaret eder?
Bazı âlimler amel imandan bir parçadır derler. İbadetin azlığı imanın azlığına işaret eder derler. Ama kabul gören anlayışa göre ibadet -amel- imandan bir parça değildir.
Amelin azlığı, imanın azlığına değil, zayıflığına işaret ediyor olabilir. İmanımız güçlü olursa amelimiz de daha düzgün olabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN