Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.09.2020 08:55
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 18.09.2020 08:55
ABONE OL

Çiftçiye arazilerinin si olarak kiralama şartları nedir? , ? ?

arazileri çiftçilere 10 yıllığına kiraya verilecek. , taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5'i olacak. Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen taşınmazlara yeterli sayıda başvuru olmaması halinde, bunlar gerçek veya kiraya verilebilecek. Hazine arazileri, köy mahalle nüfusuna kayıtlı olacak ve o bölgede ikamet edecek. kayıtlı olmayan ancak en az 3 yıl köy veya mahallede ikamet eden kişilerle, kayıtlı olmakla birlikte orada ikamet etmeyenler de kiralama imkanından yararlanabilecek. Kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, re'sen veya talep üzerine idare tarafından belirlenecek, bunlara ilişkin bilgi ve belgeler, valilikler tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildirilecek.

Hazine arazilerinin çiftçiye tarım arazisi olarak kiralama şartları nedir?

Hazine arazilerinin çiftçiye tarım arazisi olarak kiralaması ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Bu bağlamda tebliğ kapsamında Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerinin talepleri dikkate alınmak suretiyle 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesinde geçici teminat alınmayacak. İlk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5'i olacak. Geçici teminatın alınmayacağı kiralamada hak sahiplerine 60 dönüme kadar arazi verilebilecek. Topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçiler uygulama kapsamında sadece bir kez hak sahibi olabilecek. Ancak en az 3 yıl köy veya mahallede ikamet eden kişilerle, kayıtlı olmakla birlikte orada ikamet etmeyenler de kiralama imkanından yararlanabilecek. Peki Kimler, nereye başvuru yapacak? Kira bedeli kaç TL?

Bakanlıkça kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, İdarenin internet sayfasında ve hükümet konaklarında yirmi gün süreyle ilan edilecek. Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere duyurulmak üzere Tarım İdaresine de gönderilecek.

İlan edilecek tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler, talep formu ile idareye başvuracak. İlan edilen tarım arazilerinin hangi başvuru sahibine verileceği kura usulüyle belirlenecek. Hak sahipleri tarafından başvuru gelmeyen tarım arazileri, bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere yüzölçümü sınırlaması olmaksızın kiraya verilecek. Başvuru sahipleri puanlamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanı alana kiralama yapılacak. Puanlardaki eşitlik halinde, kura yöntemine başvurulacak.

Kiraların başlama ve bitiş tarihleri mümkün olduğu hallerde, ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek. Kiralama süresi tamamlandığında, uygun görülmesi halinde 10 yıl uzatılabilecek.

İlk yıl kira bedeli, ilki 15 gün içinde olmak üzere üçer aylık dönemler halinde 4 taksitte ödenecek. Üst üste iki yıl kira bedelinin ödenmemesi halinde sözleşme feshedilecek.

AMACINA UYGUN KULLANILMAZSA SÖZLEŞME FESHEDİLECEK

Kiraya verilen tarım arazisinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, tebligat yapılmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecek. Ayrıca kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması halinde de sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecek.

KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?

Tebliğ kapsamında yapılacak kiralamalarda ilk yıl kira bedeli cari yılda bedel tespit komisyonunca tespit ve takdir edilen ecrimisil bedeli varsa bu bedelin yarısı, cari yıl ecrimisil bedeli yoksa taşınmazın yakınında emsal olabilecek nitelikteki taşınmaza ait cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı olarak belirlenecek.

KİRA SÖZLEŞMELERİ DEVREDİLEMEYECEK

Kira sözleşmeleri devredilemeyecek ve bu sözleşmelere ortak alınamayacak. Kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç kiraya verilen yeri genişletemeyecek, değiştiremeyecek ve amacı dışında kullanamayacak.

TARIMSAL AMAÇLA KULLANILMASI ZORUNLU OLACAK

Kiraya verilen Hazineye ait tarım arazilerinin tarımsal amaçla kullanılması zorunlu olacak. Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecek.

KİRAYA VERME İŞLEMLERİNDE İDARE YETKİLİ OLACAK

Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verme işlemlerinde İdare yetkili olacak.

TALEP OLMASI HALİNDE DOĞRUDAN SATILABİLECEK

Tebliğ kapsamında on yıl süreyle sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan Hazineye ait tarım arazileri talep edilmesi halinde kiracılarına doğrudan satılabilecek.