Bugünkü
Takvim

Yeni doğan sorunları

Yeni doğan bütün bebeklerde göbek fıtığından kalça çıkığına kadar birçok probleme rastlanabilir. Önemli olan bu sorunları erken farkedip, bir an önce tedaviye başlamaktır

  • Saklambaç
  • 07.10.2009
ABONE OL
Üçüncü ay dan iti ba ren ilk diş - ler çe ne den yu ka rı doğ ru ken di le ri ne yol aç ma ya baş - lar lar. Dişl e rin da ha son ra çı ka ca ğı yer ler de diş et le ri ka lın la şır. Bi rin ci ve ikin ci azı diş le ri çı kar ken kıl cal da mar lar et ki le ne bi lir ve acı ve ren mo rar ma lar gö rü le bi lir. Ba zen diş eti il ta hap la na bi lir, çün kü be bek ler ne bu lur sa kir li te miz de me den ağ zına so kar. Be be ği ni zin diş çı kar tır - ken ağ rı sı nı ha fif let mek için sert bir şey ler ve re bi lir, ağ rı ke si ci özel li - ği bu lu nan Cal pol içi re bi lir si niz.

Gö bek bakımı
Ye ni do ğan be be ğin gö be ği özen ve ba kım is ter. Ak si taktir de bu böl ge mik rop lar için ko lay bir giriş yo lu dur. Gö bekba ğı dü şe ne ka dar be be ğin gö - be ği ni yüz de yet miş lik al kol ile te miz le yip ste ril bir gaz lı bez le ka pa tın. Gö bek ba ğı dü şe ne ka dar be be ği ni zi yı ka ma yın.

GE LI ŞIM SEL kal ça ç› k›ğ›
Ye ni do ğan lar da yüz de iki ila dört ora nın da gö rü len ge li şim sel kal ça çı kı ğı en sık kar şı la sı lan bir is ke let so ru nu dur. Bu so ru na kız be bek ler de da ha sık rast la nır. Di - ğer fak tör le r be be ğin ma kat ge - liş po zis yo nu ve ha mi le lik te ki ra - him de sı kış ma lar dır. Uy luk ke mi - ği nin üst kıs mı le ğen ke mi ğin deki ya rı kü re bi çi min de bir gi rin ti olan ase ta bu lu ma yer le şir. Bufaz la yas sıy sa le ğen ke mi ği çu kurun da tu tu na maz. Uy luk ke mi ği le ğen ke mi ğin den ta ma men dı - şa rı ka yar sa kal ça çı kı ğı olu şur.

En sık gö rü len BE LIR TI LERI
Ba cak la rı ayı - rır ken güç lük çek mek
Be be ğin po - po sun da ki kıv - rım la rın en üst - te olan la rı nın fark lı yük seklik te ol ma sı
Kal ça çı kı ğıy la il gi li ha ta lı en ufak bir olu şu ma rast lı yor sa nız he men dok to ru - nu za git me li si niz. Dok tor pav - lik ban da jı öne re cek tir.

Gö bek f› t›ğ›
Gö bek ba ğı nın ka rın du va rın dan çık tı ğı böl ge ye te rin ce ça buk ka panmaz sa gö bek hal - ka sı nın et ra fın da ki do ku ya rı la bi lir. Ba sit bir gö bek fı tı ğı ilk yıl lar da ya vaş ya vaş ka pa nır.

GÖ BEK gra nü las yo nu
Gö bek ba ğı nın düş me si nin ar dından böl ge iyi leş me - diy se ve üs tün de yu mu şak bir küt le du ru yor sa bu, gö - bek gra nü las yo nu - na işa ret eder.

Gö bek bağ› il ti ha b›
Gö bek ba ğı nın et ra - fın da ya pış kan akın tı, bir en fek si yon baş - lan gı cı na işa ret eder. Be be ği ni zin gö bekba ğı nın et ra fın da sa - rı akın tı var sa hemen dok to ra gös te rin.

Pavlik bandajı
Pav lik ban da jı kal ça ke mik le ri nor mal bi çim le ri ni alın ca ya ka dar ge ce gün düz ta kıl ma lı dır. Ge nellik le bu sü re ço cu ğun haf ta sa yı - sı ikiy le çar pı la rak bu lu nur, se kiz haf ta bo yun ca ban daj ta kı lır.

kalan karakter 1000

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.