DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 00:07 Güncelleme 23 Kasım 2023, 00:11
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 23 Kasım 2023, 00:11

İLAN

T.C. DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/873

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce davalılardan 41909139286 Tc Kimlik Nolu Mehmet Türker'e dava dilekçesi ilan yolu ile tebliğ olduğundan bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.Bu kapsamda Fen Bilirkişisi Sezgin Ekin'in dosyaya ibraz ettiği 27/01/2023 tarihli raporu ile; "dava konusu parsellerin Cumayeri Belediye Müdürlüğünün 14/11/2017 tarih ve 1187 sayılı yazıları Onaylı İmar Planı içersinde kaldığı belirtilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunlarının ilgili maddeleri gereğince ve taşınmazların gerek teknik yönden ve gerekse tapu dışı hisse ve hissedarlar yönünden incelendiğinde arazilerin konumu, tapu dışı pay ve paydaş sayısı itibarı ile aynen veya ivaz ilavesi sureti ile ifrazlarmın (aynen taksimlerinin) mümkün olmadığı görülmüş olup ortaklığın giderilmesinin * SATIŞ * yolu ile uygun olabileceği kanaatindeyim." şeklinde, Ziraat Yüksek Mühendisi Samet Gürel ve İnşaat Yüksek Mühendisi Burak Yeşil'in dosyaya ibraz ettikleri 28/03/2023 tarihli raporları ile müştereken; dava konusu taşınmazların niteliklerinin ve değerlerini belirledikleri ve davaya konu Düzce İli, Cumayeri ilçesi, Çevrik Mah. (eski tapu kayıtlarında),eski 689 nolu yeni 124 ada 17 nolu parsel(ler) 177.605,40 TL, Düzce İli, Cumayeri ilçesi, Çevrik Mah. (eski tapu kayıtlarında), eski 1265 nolu yeni 248 ada 9 nolu parsel(ler)31.622.096,70TL,Düzce İli, Cumayeri ilçesi, Çevrik Mah. (eski tapu kayıtlarında),eski 1263 nolu yeni 248 ada 11 nolu parselin 10.424.045,11TL, Düzce ili Cumayeri İlçesi Çevrik Mahallesi (eski tapu kayıtlarında) eski 136 nolu yeni 248 ada 28 nolu parselin 20.761.364,54TL, Düzce ili Cumayeri İlçesi, Çevrik Mahallesi ( eski tapu kayıtlarında) eski 133 yeni 510 ada 51 parselin 20.385.907,50TL, Düzce ili Cumayeri İlçesi Çevrik Mahallesi ( eski tapu kayıtlarında) eski 119 nolu yeni 510 ada 58 nolu parselin 60.237.957,50 TL değerinde olduğu görüş ve kanaatini bildirmekle davalı Mehmet Türker'e işbu bilirkişi raporlarının tebliği ile bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01936027

#ilan.gov.tr