YAHYALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 22 Kasım 2023, 00:18
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 22 Kasım 2023, 00:18

YAHYALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/283

KARAR NO : 2023/231

DAVACILAR : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

DAVALILAR: Faruk KOZAN ve diğerleri

İLAN METNİ

Davalı FARUK KOZAN , Perihan ve Naci oğlu , 20/09/1973 doğumlu, 262*****686 TC kimlik numaralı, Annandale /Amerika Birleşik Devletleri adresinde iken ikametgahı meçhul.

Mahkememizde görülen Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tecili davasının yapılan yargılamasında; mahkememizce belirtilen adresinize yurt dışı tebligat çıkarılmış, ancak tebligat yapılamamış, mahkememizce verilen gerekçeli kararın ve kararın devamı olan tashih şerhinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememizin 22/05/2023 tarih 2022/283 Esas, 2023/231 sayılı karar ile;

"Davanın KABULÜ ile,

1-Dava konusu Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Denizovası Mahallesi, Köyönü Mevki 101 ada, 194 nolu parseldekayıtlı taşınmazın 446,52 m²'lik kısmı üzerinde davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğü lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNİN TESPİTİ İLE TAPUYA KAYIT TESCİL VE TESPİTİNE,

2-Dava konusu Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Denizovası Mahallesi, Köyönü Mevki 101 ada, 194 nolu parseldekayıtlı taşınmazın 446,52 m²'lik kısmın kamulaştırma bedelinin 948,34 TL olduğunun TESPİTİNE,

3-Taşınmaz üzerinde varsa ipotek, haciz vb. takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

4-2942 sayılıKamulaştırma Kanunun 10. Maddesine 6459 Sayılı kanunun 6. Maddesi ile eklenen hüküm gereğince davanın 4 ay içinde sonuçlandırılmadığı dikkate alınarak, tespit edilen kamulaştırma bedeli olan 948,34TL'ye dava tarihi olan 24/08/2022'den 4 ay sonrasına tekabül eden24/12/2022 tarihinden karar tarihi olan 22/05/2023'e kadar yasal faiz işletilmesine,

5-Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 15/01/2023 tarihli rapor ekinde yer alan ve Fen Bilirkişisi- Harita Mühendisi Abdullah Memnun tarafından düzenlenen krokinin kararın eki sayılmasına,

6-Kararın tescile ilişkin hükmü yasa gereği kesin olduğundan kararın ifası vetescil işlemlerinin yapılması için Yahyalı Tapu Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına, yazılan müzekkereye karar suretinin ve fen bilirkişisi raporunun eklenmesine,

7-Mahkememizce tespit edilen ve davacı kurum tarafındanYahyalı Vakıfbank Şubesine hak sahibi/ sahipleri adına depo edilen toplam 948,34 TLkamulaştırma bedelinin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal kayıtsız ve şartsız olarak, tapu maliklerine veraset ilamlarındaki ve tapu kaydındaki hisseleri oranında ödenmesi için Vakıf bank Yahyalı Şubesine müzekkere yazılmasına,

22/05/2023 tarihli kararın devamı olan Tashih Şerhi ile;

1-Dava konusu Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Denizovası Mahallesi, Köyönü Mevki 101 ada, 194 nolu parseldekayıtlı taşınmazın 556,52 m²'lik kısmı üzerinde davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğü lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNİN TESPİTİ İLE TAPUYA KAYIT TESCİL VE TESPİTİNE,

2-Dava konusu Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Denizovası Mahallesi, Köyönü Mevki 101 ada, 194 nolu parseldekayıtlı taşınmazın 556,52 m²'lik kısmın kamulaştırma bedelinin 948,34 TL olduğunun TESPİTİNE, " Şeklinde kararın 1. Ve 2. Bendinin TASHİHİNE, karar verildiği, bu kararlar davalı Faruk KOZAN'a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01933686

#ilan.gov.tr